Primer Quinque libri

El Quinque Libri de la Parroquia de Alboraya contiene algunas anotaciones las cuales hablan de la forma como celebraban la Semana Santa los alborayenses de finales del siglo XVI y principios del XVII (Enric Climent, 2000). El sacerdote de la Asunción hasta el año 1596, Vicent Herrero Esteve, dice: “Cera del monument, ciris dels fasos i ençens. Item, cadascun any han de donar los els obrers al Rector o Regent la Cura una pilota o bola de cera gomada de les cinch que posen en lo monument, i així mateix una pinya de ençens, y així mateix dos ciris dels fasos i ramellets del sepulcre; i en bona correspondencia de açò, lo dit rector o regent la cura faça processó ab lo Santisim Sacrament lo matí de Pasqua de Resurecció, traen-lo del sepulcre i portan-lo per la plaça y al entorn de la creu ab pali i llums de davant, les cuals donaran els obrers”.

Información Relacionada

No hay información relacionada

Documentación Relacionada

No hay documentación relacionada