Primer Quinque libri

El Quinque Libri de la Parròquia d’Alboraya conté algunes anotacions les quals parlen de la forma com celebraven la Setmana Santa els alboraiers de finals del segle XVI i principis del XVII (Enric Climent, 2000). El rector de l’Assumpació fins a l’any 1596, Vicent Ferrer Esteve, diu: “Cera del monument, ciris dels fasos i ençens. Item, cadascun any han de donar los els obrers al Rector o Regent la Cura una pilota o bola de cera gomada de les cinch que posen en lo monument, i així mateix una pinya de ençens, y així mateix dos ciris dels fasos i ramellets del sepulcre; i en bona correspondencia de açò, lo dit rector o regent la cura faça processó ab lo Santisim Sacrament lo matí de Pasqua de Resurecció, traen-lo del sepulcre i portan-lo per la plaça y al entorn de la creu ab pali i llums de davant, les cuals donaran els obrers”.

Informació Relacionada

No hi ha informació relacionada

Documentació Relacionada

No hi ha documentació relacionada