Escorxador Municipal

El projecte original és de 1928, però les obres no comencen fins a 1932, amb l’objectiu primordial de donar treball i al mateix temps alimentar les famílies dels molts desocupats que hi havia aquells dies a Alboraia.

Fins l’any 1933, moment en què l’edifici obri les seues portes, el sacrifici de caps de bestiar a Alboraia es feia a iniciativa particular i en llocs privats, sense cap control sanitari.

L’edifici consta de cinc naus independents, que s’articulen entorn d’un pati central que actua com a vestíbul.

Cada nau tenia una funció específica:

Apartado T de la gráfica
Estava destinat a triperia i contenia les piles i taules necessàries en les operacions de neteja de despulles.
Apartado P de la gráfica
Es realitzava la matança de caps de bestiar porcí.
Apartado L de la gráfica
Es realitzava la matança de caps de bestiar de llana.
Apartado O de la gráfica
Pati.
Apartado A de la gráfica
Vestidor i servicis administratius: veterinari, registre i pes de caps de bestiar, cobrament d’arbitris,...
Apartado C de la gráfica
Corrals.
Apartado V de la gráfica
Es realitzaba la matança de caps de bestiar boví.
Plano planta Matadero
Número ruta
Rutes per horta Alboraya

Informació Relacionada

Documentació Relacionada