Tinents d'alcalde

De conformitat amb el que disposa l'art. 21.2 de la Llei 7/85 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, anomenar com a titulars de les tinences d'Alcaldia als següents Regidors:

 

Membres
Tinences
Sra. Ana María Bru Guzmán
1a Tinència d'Alcaldia
Sr. Sebastian Torres Adan
2a Tinència d'Alcaldia
Sra. Susana Cazorla Martí
3a Tinència d'Alcaldia
Sr. Manuel Dueñas Pérez
4a Tinència d'Alcaldia
Sra. Raquel Casares Dolz
5a Tinència d'Alcaldia

 

Les delegacions atribuïdes a les tinences d'Alcaldia inclouran la facultat de resoldre per mitjà d'actes administratius que afecten tercers.

Informació Relacionada

No hi ha informació relacionada

Documentació Relacionada