Tinents d'alcalde

De conformitat amb el que disposa l'art. 21.2 de la Llei 7/85 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, anomenar com a titulars de les tinences d'Alcaldia als següents Regidors:

 

Membres
Tinences
Sra. Ana María Bru Guzmán
1a Tinència d'Alcaldia
Sr. Sebastian Torres Adan
2a Tinència d'Alcaldia
Sra. Susana Cazorla Martí
3a Tinència d'Alcaldia
Sr. Manuel Dueñas Pérez
4a Tinència d'Alcaldia

 

Informació Relacionada

No hi ha informació relacionada

Documentació Relacionada