Societat Municipal

L'Ajuntament pot gestionar els servicis públics de la seua competència de forma directa a través de societat mercantil local el capital dels quals pertanga íntegrament a l'entitat local o a un ens públic de la mateixa.

Estes societats mercantils locals es regiran íntegrament, siga quina siga la seua forma jurídica, per l'ordenament jurídic privat, excepte les matèries en què els s'aplique la normativa pressupostària, comptable, de control financer, de control d'eficàcia i contractació, i hauran d'adoptar una de les formes de societat mercantil de responsabilitat limitada, havent de constar en l'escriptura de constitució el capital, que haurà de ser aportat íntegrament per l'entitat local o un ens públic de la mateixa.

En els seus estatuts es determinarà la forma de designació i el funcionament de la Junta General i del Consell d'Administració, així com els màxims òrgans de direcció de les mateixes.

Així mateix l'article 85.2.B de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local, preveu per a la prestació per gestió indirecta dels servicis públics de competència local les distintes formes previstes per al contracte de gestió de servicis públics, entre les que es troba la Societat d'Economia mixta (art.156.d) del Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques), en la que l'Administració participa, per si o per mitjà d'una entitat pública, en concurrència amb persones naturals o jurídiques.

 

Informació Relacionada

Documentació Relacionada