Jutjat de Pau

Javier Monzó Belloch (Jutge de Pau)

  • Tlf. 96 317 17 00 (ext. 1182)
  • Plaça Mestre Clavel, 7, baix
  • Horari: dilluns a divendres 9.00-13.00 h.

Servicis d'assistència jurídica prèvia:

  • Actes de conciliació,
  • Expedim certificacions registrals (certificacions de naixement, de matrimoni, de defunció),
  • Emetem fe de vida i estat que algunes persones necessiten per a pensions,
  • Anotem marginalment les sentències de separació i divorci, d'incapacitat, prodigalitat, absència,
  • .......

"són servicis d'assistència jurídica prèvia, perquè el que s'intenta en els actes de conciliació o en els judicis de faltes és intentar mediar entre les parts evitant així que es derive l'assumpte en Primera Instància"

Servici municipal:

Resolució de problemes veïnals.

La Llei Orgànica del Poder Judicial d'1 de juliol de 1985 establix que la potestat jurisdiccional s'atribuïx als següents jutjats i tribunals: jutjats de Pau; jutjats de Primera Instància i Instrucció, del Penal, del contenciós-administratiu, del Social, de Menors i de Vigilància Penitenciària; Audiències provincials; tribunals Superiors de Justícia; Audiència Nacional i Tribunal Suprem.

Els òrgans judicials s'ubiquen en una determinada localitat, que es denomina seu, i exercixen la seua jurisdicció en l'àmbit territorial respectiu. A efectes de fixar quin és eixe àmbit territorial o, dit en altres termes, la demarcació judicial de cada un dels òrgans, la Llei Orgànica del Poder Judicial d'1 de juliol de 1985 part de l'estructuració territorial de l'Estat dissenyada en la Constitució de 1978 en Municipis, províncies i comunitats autònomes, afegint, com a demarcació pròpiament judicial, la dels Partits Judicials que suposen una agrupació de municipis limítrofs pertanyents a una mateixa província.

Pel que fa a la demarcació dels jutjats de Pau, és d'àmbit municipal. Concretament, en cada municipi on no existisca Jutjat de Primera Instància i Instrucció, i amb jurisdicció en el terme corresponent, hi haurà un Jutjat de Pau.

Els jutjats de Pau. Són òrgans plurals i d'instància, ja que coneixen per primera vegada d'assumptes penals (faltes) i civils, si bé d'escassa transcendència.

Segons l'article 100 de la LOPJ “els jutjats de Pau coneixeran, en l'orde civil, de la substanciació en primera instància, fallada i execució dels processos que la Llei determine”(actes de conciliació, celebració de matrimonis civils,...) Compliran també funcions de Registre Civil i les altres que la Llei els atribuïsca” (inscripcions de naixement, defunció...)

En l'orde penal, coneixeran en primera instància dels processos per faltes atribuïts per Llei (judicis de faltes).Podran intervindre, igualment, en actuacions penals de prevenció, o per delegació, i en aquelles altres que assenyalen les lleis.

Informació Relacionada

No hi ha informació relacionada

Documentació Relacionada

No hi ha documentació relacionada