Junta de Govern

Els membres integrants de la Junta de Govern Local són els següents:

 • Sr. Miguel Chavarría Díaz (Alcalde-President)
 • Sra. Ana María Bru Guzmán
 • Sr. Sebastian Torres Adan
 • Sra. Susana Cazorla Martí.
 • Sr. Manuel Dueñas Pérez
 • Sra. Virginia Garrigues Francés
 • Sr. Vicente Raga Segarra
 • Sra. Marta Martín Morán

 

FUNCIONS JUNTA DE GOVERN LOCAL. Art. 23.2, 3 i 4 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

 1. Correspon a la Junta de Govern Local:
  1. L'assistència a l'Alcalde en l'exercici de les seues atribucions.
  2. Les atribucions que l'Alcalde o un altre òrgan municipal li delegue o li atribuïsquen les lleis.
 2. Els Tinents d'Alcalde substituïxen, per l'orde del seu nomenament i en els casos de vacant, absència o malaltia, a l'Alcalde, sent lliurement designats i remoguts per este d'entre els membres de la Junta de Govern Local i, on esta no existisca, d'entre els Regidors.
 3. L'Alcalde pot delegar l'exercici de determinades atribucions en els membres de la Junta de Govern Local i, on esta no existisca, en els Tinents d'Alcalde, sense perjuí de les delegacions especials que, per a comeses específiques, puga realitzar en favor de qualssevol Regidors, encara que no pertangueren a aquella.

 

Designació núm.

Conforme al DECRET D'ALCALDIA 2015/1588

(Vore documents asociats)

Informació Relacionada

No hi ha informació relacionada

Documentació Relacionada