Junta de Govern

Els membres integrants de la Junta de Govern Local són els següents:

 • - Ana Bru Guzmán
  - Sebastían Torres Adán
  - Susana Cazorla Martí
  - Manuel Dueñas Pérez
  - Vicente Martínez Bauset
  - Virginia Garrigues Francés
  - Concepción Villena Sierra

Els grups Vox i EU, podran assistir amb veu però sense vot a les sessions de la Junta de Govern, prèvia invitació per part del president de la mateixa que haurà d'arreplegar-se en la convocatòria. 

 

FUNCIONS JUNTA DE GOVERN LOCAL. Art. 23.2, 3 i 4 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

 1. 1. Les aprovacions dels instruments urbanístics de planejament, de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïts al Ple, així com la d'instruments de gestió urbanística i dels projectes d'urbanització.
 2. 2. Les competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes d'obres, de subministrament, de servicis, els contractes de concessió d'obres, els contractes de concessió de servicis i els contractes administratius especials, quan el seu valor estimat no supere el 10 per cent dels recursos ordinaris del Pressupost ni, en tot cas, la quantia de sis milions d'euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seua duració no siga superior a quatre anys, eventuals pròrrogues incloses sempre que l'import acumulat de totes les seues anualitats no supere ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del Pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada. S'exceptuen els contractes menors, que s'atribuïxen als Regidors Delegats amb firma en funció de la matèria delegada.
 3. 3. La competència per a la celebració dels contractes privats, així com l'adjudicació de concessions sobre els béns de les mateixes i l'adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el pressupost base de licitació, en els termes definits en l'article 100.1, no supere el 10 per cent dels recursos ordinaris del Pressupost ni l'import de tres milions d'euros, així com l'alienació del patrimoni quan el seu valor no supere el percentatge ni la quantia indicats. 
 4. 4. L'aprovació dels projectes d'obra i de servicis quan siga competent per a la seua contractació o concessió i estiguen previstos en el pressupost.
 5. 5. La resolució dels expedients de responsabilitat patrimonial.
 6. 6. L'inici i la resolució d'expedients sancionadors.

La delegació no comprén la facultat de resoldre els recursos administratius interposats contra els actes de l'òrgan delegat, havent de ser resolts en tot cas per l'Alcalde.

 

Designació núm.

Conforme al DECRET D'ALCALDIA 2019/2055

(Vore documents asociats)

Informació Relacionada

No hi ha informació relacionada

Documentació Relacionada