Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic per l'ocupació del subsòl, sòl i vol de la via pública per esteses, canonades i galeries d'energia elèctrica, aigua, gas o qualsevol altre fluid, inclosos els pals per a línies, cables, permòdols, caixes d'amarratge, de distribució o de registre, transformadors, rails, bàscules, aparells per a venda automàtica i altres anàlegs que s'establisquen sobre vies públiques o altres terrenys de domini públic local o volen sobre estos

Tipus
Ordenança Fiscal
Data d'aprobació
26/11/1998
Data d'última modificació
30/09/2004
Data d'última actualizació
11/06/2007
B.O.P
267 (9 de Novembre de 2004)
Descarregar

Informació Relacionada

No hi ha informació relacionada

Documentació Relacionada

No hi ha documentació relacionada