Oficina del Defensor del Ciutadà

  • Centre Cívic Canónigo Julià
  • C/ Canónigo Julià, 33
  • Tel. 96 317 17 00 (extensió: 1615)
  • Horari: dilluns a divendres de 10 a 14 h.
  • Email: defensordelciudadano@alboraya.com

 

Esta figura, representada en la nostra població per José Rafael Ciurana Vicent és l'encarregada de protegir i defendre els drets dels ciutadans d'Alboraia. El defensor del ciutadà actuarà en els expedients iniciats d'ofici i les peticions o queixes formulades.

Pot iniciar, d'ofici o a petició d'una persona interessada, qualsevol investigació que aclarisca actes i decisions adoptats pels òrgans municipals i que afecten els ciutadans. Perquè el defensor comence a estudiar un cas este haurà de ser-li presentat en forma de queixa o suggeriment firmat (el seu autor ha d'identificar-se correctament) a través de l'AMIC i dirigides a la seua persona. El defensor contestarà immediatament per a confirmar que s'admet o no la queixa.

Qui és?

José Rafael Ciurana Vicent (ja va ser regidor de la nostra població)

Què farà?

La seua missió és investigar i vetlar pel correcte tracte que l'administració dispensa als ciutadans i entitats.

Com ho farà?

Arreplegarà les queixes dels ciutadans i les estudiarà. També podrà actuar d'ofici quan així ho considere oportú.

Què no podrà fer?

No podrà actuar en casos enjudiciats, d'àmbit exclusivament privat, anònims...

Informació Relacionada

No hi ha informació relacionada

Documentació Relacionada

No hi ha documentació relacionada