Oficina del Defensor del Veí

OFICINA DEL DEFENSOR DEL VEÍ

Icono localiza C/ Canonge Julià, 33- 46120, Alboraia

Icono mail Emaildefensordelciudadano@alboraya.com

Icono teléfono Telèfon: 961 869 350 – ex. 1620

icono reloj Horari: Dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 10 a 14h i dijous de 15.30 a 19h

 

QUÈ ÉS EL DEFENSOR DEL VEÍ?

És una institució creada per l’Ajuntament d’Alboraia amb la missió de vetlar pels drets de la ciutadania davant de les actuacions de l’Administració municipal i les entitats que en depenen d'ella.

El Defensor presta assessorament, informació i atenció, i ajuda a millorar les relacions entre el ciutadà i l’Ajuntament de la forma més adequada, amb total independència, objectivitat i autonomia.

 

QUIN TIPUS DE QUEIXA ES PODEN PRESENTAR?

 • Retards indeguts en l’actuació de l’Administració municipal.
 • Errades o arbitralietats en l’aplicació de les normes.
 • Falta de resposta davant de les peticions formulades.
 • Inexecució de les resolucions municipals.
 • Tracte incorrecte al ciutadà.
 • Negativa justificada a facilitar informació sobre qualsevol actuació de l’Administració municipal que, haja pogut produir una vulneració dels drets de les persones.

 

COM ES PRESENTA UNA QUEIXA?

Qualsevol queixa ha de presentar-se per escrit amb les dades personals, signada, amb el nom de l’organisme que és objecte o el servei municipal que és objecte de la queixa, i també la descripció i les circumstàncies que la van motivar, acompanyada per tots els documents que considere necessari per a l’aclariment del cas.

Totes les actuacions seran gratuïtes.

No es poden presentar queixes després que hagen transcorregut sis mesos des que l’afectat va tindre coneixement de la conducta o dels fets susceptibles de motivar la queixa.

 

COM ACTUA EL DEFENSOR DEL VEÍ?

El Defensor del Veí registra les queixes que es formulen, i estudia i investiga les causes i les circumstàncies, que seran objecte d’una valoració preliminar encaminada a resoldre l’admissibilitat.

Una vegada admesa i estudiada la queixa, el procediment acaba amb la comunicació a la persona interessada i al departament afectat del resultat de la tramitació, i també, si és el cas, de les recomanacions o els suggeriments que el Defensor haja traslladat a l’Ajuntament perquè millore la seua actuació.

 

QUAN NO POT INTERVINDRE?

 • Quan no es relacionen amb l’àmbit de la seua competència.
 • Quan la queixa tracte sobre assumptes sotmesos a jutjats i tribunals.
 • Quan no s’aprecie interés legítim o no s’identifique qui formula la queixa.
 • Quan es manifeste mala fe o ús abusiu del procediment per paralitzar o pertorbar l’Administració.
 • Quan es tracte de temes laborals o polítics.
 • El Defensor del veí no està facultat per anul·lar cap classe d’actes o resolucions de l’Administració municipal, però pot suggerir criteris alternatius per a la seua possible modificació. Igualment, pot formular advertències i recomanacions en els casos que estime procedents.
 •  
 •  

Informació Relacionada

No hi ha informació relacionada

Documentació Relacionada

No hi ha documentació relacionada