Regidors Delegats

ÚNIC.- De conformitat amb el que establixen els articles 43, 44, 45, 120 i 121 del Reial Decret 2568/86 de 28 de novembre pel qual s'aprova el Reglament d'Organització i Funcionament de les corporacions locals designar com a Regidors Delegats a:

  • Ana María Bru Guzmán: Regidoria d'Educació Urbanisme i Coordinació
  • Sebastián Torres Adam: Regidoria de Desenvolupament econòmic i seguretat ciutadana
  • Susana Cazorla Martí: Regidoria de Servicis socials, festes i participació
  • Manuel Dueñas Pérez: Regidoria d'Esports, espais públics
  • Raquel Casares Dolz: Regidoria de defensa de l'horta i foment de l'Agricultura, Turisme i platges. Salut i Medi Ambient
  • Ismael Rubio Pascual: Regidoria de Joventut i cultura

Delegació Genèrica: 

Les delegacions genèriques es referixen a Una Àrea i comprén la facultat de supervisar la direcció i gestió que realitzen els Regidors amb Delegació Especial, i inclou la facultat de resoldre per mitjà d'actes administratius que afecten tercers, així com els contractes menors. La delegació no comprén la facultat de resoldre els recursos administratius interposats contra els actes de l'òrgan delegat, havent de ser resolts en tot cas per l'alcalde.

Vore delegacions en document adjunt:

Informació Relacionada

No hi ha informació relacionada

Documentació Relacionada