Regidors Delegats

De conformitat amb el que establixen els articles 43, 44, 45, 120 i 121 del Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització i Funcionament de les Corporacions Locals, s'atorguen les següents delegacions genèriques, que comprenen tant la facultat de dirigir els servicis corresponents com la de gestionar-los en general, inclosa la facultat de resoldre per mitjà d'actes administratius que afecten tercers:

Sra. Ana María Bru Guzmán: Regidoria de Servicis Educatius, Urbanisme, Patrimoni i Coordinació.

Educació, Gabinet psicopedagògic i EPA; Servicis Jurídics i administració d'urbanisme, gestió urbanística, planificació urbanística i territorial; control transició energètica; conservació i manteniment d'edificis públics; coordinació interna de servicis i regidories.
Com a regidor de coordinació interna, Sra Ana Bru Guzmán assumirà la firma dels actes administratius en les matèries corresponents a les regidories amb Delegació especial.
 

D. Sebastián Torres Adan Regidoria de Seguretat Ciutadana, Promoció Econòmica, Comerç i Consum.

Policia, tràfic, protecció civil, salvament i socorrisme de platges; intervenció social; transport públic; ADL i relacions amb empreses i comerç local; impuls a l'emprenedoria, economia circular, mercats i fires així com defensa del consumidor (SMIC) i de la indústria; agència col·locació; programes del SERVEF (LABORA); programes d'ocupació i beques; suport pressupostari.


Sra, Susana Cazorla Martí: Regidoria de Servicis Socials i Festes.

Equip social base (SMAD, UPPCA, SEAFI i altres programes socials); Mon gran; ajuda a la família, dependència, voluntariat social; relacions ONG; actius en salut; festes majors i altres festejos com ara falles, setmana santa i esdeveniments. 

 

D. Manuel Dueñas Pérez: Regidoria de Transició Ecològica i Vies Públiques. 

Gestió de residus, RSU i neteja viària; jardins; ADN caní; cicle de l'aigua i Patrimoni Hidràulic; control de séquies i abocaments; relacions amb entitats com EPSAR, EMTRE i EMSHI.

Així mateix, s'otorguen en virtut dels articles 43 i 44 del Reial Decret 2568/86 de 28 de novembre pel qual s'aprova el Reglament d'Organització i Funcionament de les Corporacions Locals, les següents delegacions especials que comprenen la direcció interna i la gestió dels servicis corresponents, però no la facultat de resoldre per mitjà d'actes administratius.
 

Sra. Raquel Casares Dolz: Regidoria de medi ambient, Turisme i Platges.

Medi Ambient i canvi climàtic; Carraixet i Peixets; horta, agricultura i Consell Agrari; partides i camins rurals; platges i els seus servicis (Q de qualitat); control de plagues; rutes i fires turístiques així com la promoció i desenrotllament turístic. 

 

D. Ismael Rubio Pascual: Regidoria de Joventut, Llicències d'Activitat, Disciplina urbanística, Dinamització de Projectes i Subvencions.

Centre d'informació juvenil (CIJ); ocupació jove; oci i dinamització; relacions amb IVAJ; programes juvenils JOOPs; seguiment de llicències d'activitats i disciplina urbanística; dinamització de la contractació, de projectes i subvencions.


Sra. Zeudy Éstal Daríes: Regidoria d'Igualtat, Transparència, Participació Ciutadana i Esports.

Igualtat; transparència i participació ciutadana; escoles i clubs esportius; convenis esportius; gestió d'espais esportius i piscines municipals.

 

D. Manuel Andreu Ajado: Regidoria de Cultura, Arxiu i Biblioteca.

Biblioteca; arxiu; cultura; promoció del valencià; casa de la cultura; teatre; musical; activitats culturals; relacions amb pobles agermanats i intercanvis culturals; projectes europeus; seguiment de la gestió pressupostària. Esta Regidoria actuarà adjunta a la de
coordinació per al seu suport.

Informació Relacionada

No hi ha informació relacionada

Documentació Relacionada