Regidors Delegats

De conformitat amb el que establixen els articles 43, 44, 45, 120 i 121 del Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització i Funcionament de les Corporacions Locals, s'atorguen les següents delegacions genèriques, que comprenen tant la facultat de dirigir els servicis corresponents com la de gestionar-los en general, inclosa la facultat de resoldre per mitjà d'actes administratius que afecten tercers:

D.ª Ana María Bru Guzmán:

 • - Regidoria d'Urbanisme, Patrimoni i Coordinació interdepartamental
 • - Regidoria de Servicis Educatius

Com a regidor de coordinació interdepartamental, SRA Ana Bru Guzmán assumirà la firma dels actes administratius en les matèries corresponents a les regidories amb delegació especial.

D. Sebastián Torres Adán: 

 • - Regidoria de Desenrotllament Econòmic, Ocupació, Comerç i Consum
 • - Regidoria de Seguretat Ciutadana, Trànsit i Mobilitat

D.ª Susana Cazorla Martí: 

 • - Regidoria Servicis Socials i Salut
 • - Regidoria de Cultura Festiva

D. Manuel Dueñas Pérez: 

 • - Regidoria de Transició Ecològica i Coordinació de servicis en les Vies Públiques
 • - Regidoria de Transparència Municipal

D.ª Raquel Casares Dolz:  

 • - Regidoria de Turisme, Platges i Medi ambient
 • - Regidoria de Defensa de l'Horta i Foment de l'Activitat Agrícola
 •  

D. Ismael Rubio Pascual: 

 • - Regidoria de Disciplina Urbanística i Llicències d'Activitat
 • - Regidoria de Contractació, Coordinació de Subvencions i Projectes Europeus

D.ª Zeudi Estal Daríes: 

 • - Regidoria de Joventut i Esports
 • - Regidoria d'Igualtat

D. Manuel Andreu Ajado: 

 • - Regidoria de Cultura, Biblioteca i Arxiu
 • - Regidoria de Participació Veïnal, Relacions amb ONG i Pobles Agermanats

Informació Relacionada

No hi ha informació relacionada

Documentació Relacionada