Comissions Informatives

De conformitat amb l'art. 20.1 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, de 2 d'abril de 1985, article 31 de la Llei de Règim Local de la Comunitat Valenciana, de 23 de juny del 2010, articles 123 a 126 i 134 a 138 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals de 28 de novembre de 1986, i articles 12 i següents del Reglament OrgánicoMunicipal, aprovat per acord de Ple el 30 de juny del 2008 es proposa al Ple el següent:

PRIMER: Crear 2 comissions Informatives Permanents amb la següent denominació i matèries:
1. Comissió informativa d'educació, servicis socials, participació, urbanisme, horta i medi ambient.

  • Educació, urbanisme i coordinació.
  • Servicis socials, festes i participació.
  • Defensa de l'horta i foment de la agricultura, turisme i platjes, salud i medi ambient.

2. Comissió informativa de desenvolupament económic, deports, juventud i espais públics.

  • Desenvolupament económic i seguretat ciutadana.
  • Deports i espais públics.
  • Juventud i cultura.
  • Alcaldia

SEGON.- Crear la Comissió especial de comptes.


TERCER.- La composició de les comissions serà la següent:

Composició comissions
  C.Educ C.Des C.Cuent
PSOE 5 5 5
CIUDADANOS 2 2 2
PP 2 2 2
COMPROMIS 2 2 2
VOX 1 1 1
EUPV 1 1 1

 

QUART.- -Requerir als grups municipals perquè, per mitjà d'escrit del seu Portaveu dirigit l'alcalde, designen als titulars i suplents de cada comissió.

 

FUNCIONS COMISSIONS INFORMATIVES, Art. 20.c). de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

  1. En els municipis de més de 5.000 habitants, i en els de menys en que així ho dispose el seu reglament orgànic o ho acorde el Ple, existiran, si la seua legislació autonòmica no preveu en este àmbit una altra forma organitzativa, òrgans que tinguen com a objecte l’'estudi, informe o consulta dels assumptes que han de ser sotmesos a la decisió del Ple, així com el seguiment de la gestió de l'Alcalde, la Junta de Govern Local i els regidors que ostenten delegacions, sense perjuí de les competències de control que corresponen al Ple. Tots els grups polítics integrants de la corporació tindran dret a participar en els dits òrgans, per mitjà de la presència de regidors pertanyents als mateixos en proporció al nombre de Regidors que tinguen en el Ple. 

Informació Relacionada

No hi ha informació relacionada

Documentació Relacionada