Atribucions no delegades per l'Alcalde

UN.-En compliment del que establix l'article 21. 3 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, de 2 d'abril de 1985, no és susceptible de delegació el següent:

  • Convocar i presidir les sessions del Ple i de la Junta de Govern Local.
  • Decidir els empats amb el vot de qualitat.
  • La concertació d'operacions de crèdit.
  • La direcció superior de tot el personal.
  • La separació del servici dels funcionaris i l'acomiadament del personal laboral.
  • Dirigir el govern i l'administració municipal.
  • Dictar Bans.
  • L'exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de l'ajuntament en les matèries de la seua competència, inclús quan les haguera delegat en un altre òrgan, i en cas d'urgència, en matèries de la competència del Ple, en este supòsit donant compte al mateix en la primera sessió que celebre per a la seua ratificació. La iniciativa per a proposar al Ple la declaració de lesivitat en matèries de la competència de l'Alcaldia.
  • Adoptar personalment, i davall la seua responsabilitat, en cas de catàstrofe o d'infortunis públics o greu risc dels mateixos, les mesures necessàries i adequades donant compte immediat al Ple.

DOS.-Correspon també a l'Alcalde les atribucions següents: Govern Obert, Economia i Hisenda. Personal. Modernització.

 

Informació Relacionada

No hi ha informació relacionada

Documentació Relacionada