Pla de Mobilitat Urbana Sostenible d´Alboraia

icono formulario SOL·LICITUD DE COL·LABORACIÓ DE LA CIUTADANIA EN L'ELABORACIÓ DEL PLA DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE D'ALBORAYA

El Consell Europeu va aprovar, el 17 de juny de 2010, “l'Estratègia Europa 2020” per a promoure un creixement intel·ligent, sostenible i integrador. Esta estratègia definix els objectius que la Unió Europea ha d'aconseguir l'any 2020 en els àmbits d'investigació i innovació, canvi climàtic i energia, ocupació, educació i reducció de pobresa.

El Govern de la Generalitat, alineat amb “l'Estratègia Europa 2020”, va aprovar el Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenrotllament Regional de la Comunitat Valenciana, del període 2014-2020 (PO FEDER de la CV 2014-2020) com a document que determina l'estratègia i objectius de les actuacions cofinanciables pel FEDER, per al període de programació 2014-2020. L'objectiu de la Comunitat Valenciana per a l'horitzó 2020 és concentrar els recursos en aquells sectors de major valor afegit, que permeten consolidar el seu model de desenrotllament entorn d'un creixement intel·ligent, potenciant aquelles activitats on la regió posseïx una especialització i una qualificació més accentuada, alhora que es té en compte el territori com a factor de competitivitat.

El 2 de novembre de 2017, en el D.O.G.V. número 8161, es van publicar les Bases Reguladores del per a subvencionar projectes locals d'actuació dels municipis de la Comunitat Valenciana susceptibles de cofinançament pel Programa Operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

En data 23 de novembre de 2017, es publica en el D.G.O.V núm. 8176 resolució de la Presidència de la Generalitat, per la qual es convoquen les ajudes, i un extracte de la convocatòria de conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

L'Ajuntament d'Alboraya ha resultat beneficiari de les ajudes per a actuacions que tinguen incidència en l'objectiu específic (OE) 4.5.1 “{C}{C}Foment de la mobilitat urbana sostenible: {C}{C}transport urbà {C}{C}net, transport col·lectiu, connexió urbana-rural, millores de la xarxa viària, {C}{C}transport ciclista, de vianants, mobilitat elèctrica i desenrotllament de sistema de subministrament d'energies netes”. En concret, la redacció i aprovació, així com la implementació pels municipis de la Comunitat Valenciana dels seus propis Plans de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS).

El cost total dels treballs ascendix a 21.719,50 €.

L'import de la subvenció atorgada al projecte presentat és de 17.500,00 €.

L'empresa Mobilitat i Transport Assessors, s.l., iniciarà este mes de març la redacció del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible.

El dit document serà el marc de referència en els pròxims anys de cara a la posada en marxa de manera coordinada de totes les actuacions que es duguen a terme en matèria de mobilitat.

Entre altres, els objectius buscats són millorar la qualitat de vida a Alboraya assegurant l'equilibri entre les necessitats de mobilitat i accessibilitat, racionalitzant l'espai públic, protegint el medi ambient i impulsant el desenrotllament econòmic i la inclusió social en la nostra ciutat.

Els treballs comencen amb l'exhaustiva recopilació d'informació que inclourà la realització d'enquestes, aforaments i comptejos de {C}tràfic així com inventaris de tots els problemes en matèria de mobilitat.

La següent fase correspon a l'elaboració del diagnòstic en els diferents {C}plans a realitzar amb la busca de debilitats i oportunitats que servisquen per a la més adequada elaboració de les propostes i solucions que definisquen la futura estratègia de mobilitat d'Alboraya.

Se sol·licita la col·laboració de la ciutadania perquè realitzen aportacions al Pla de Mobilitat Urbana Sostenible d'Alboraya. Les aportacions consistiran a informar de problemes i necessitats referents a la mobilitat i el transport a Alboraya així com a la proposta de possibles solucions. Les aportacions poden ser referents a les següents temàtiques:

  • Mobilitat de vianants
  • Mobilitat ciclista
  • Trànsit i seguretat vial
  • Aparcament
  • ransport Públic
  • Mobilitat Escolar
  • Mercaderies
  • Mobilitat al treball
  • Etc...

 

 

Informació Relacionada

Documentació Relacionada