Telefonia

Com sol•licitar la baixa de la seua companyia

L’usuari té dret a finalitzar el contracte en qualsevol moment. Haurà de comunicar-ho previament a la companyia, amb una antelació mínima de dos dies hàbils a la data efectiva de la baixa.

Si es va efectuar el contracte de forma telefònica, podrà utilitzar el mateix mitjà per a sol•licitar la baixa. En eixe cas li hauran de proporcionar un número de referència, perquè vosté puga tindre constància de la gestió. A més, també té dret a sol•licitar un document que acredite la petició.

 Si hi ha una clàusula de permanència, esta ha de figurar en el contracte així com el mode d’extinció del mateix i les conseqüències derivades de l’incompliment d’este període mínim.

 En tot cas, l’existència de la clàusula de permanència no impedix exercir el dret a donar-se de baixa abans  que finalitze, amb independència que la baixa puga comportar uns altres tipus d’efectes, com podria ser la pèrdua d’avantatges o ofertes vinculades a la permanència.

 

Obligació de proporcionar contracte en paper

Les companyies estan obligades a enviar-li el contracte, en el que figuraran les condicions que se li apliquen. Es pot sol•licitar en qualsevol moment de la vigència del mateix, a través del telèfon d’atenció al client i no se li ha de cobrar per la dita gestió. Li recordem que sempre ha de sol•licitar una referència de la seua gestió quan faça tràmits telefònicament.

 

Canvi de condicions unilateralment

Els operadors dels servicis de telecomunicacions poden proposar modificacions en les condicions contractuals notificant-ho a l’abonat amb un mes d’antelació. Les dites modificacions només caben si estan expressament previstes en el contracte d’abonament al servici.

En la mateixa comunicació s’informarà, a més, del dret de l’usuari a donar-se de baixa  anticipadament i sense cap penalització si no està d’acord amb les noves condicions.

 

 

 

Informació Relacionada

No hi ha informació relacionada

Documentació Relacionada

No hi ha documentació relacionada