L'arrendament i l'adquisició de vivenda. Comprar i llogar amb garantia


L’ARRENDAMENT DE VIVENDA

 

CONTRACTE DE LLOGUER

La durada mínima del contracte de lloguer és de 3 anys. El propietari pot recuperar la vivenda després d’un any de lloguer si la necessita per a ell o familiars directes, però ha d’avisar al seu arrendatari amb una antelació mínima de 2 mesos. 
 

  • Després dels primers 6 mesos de lloguer, l’arrendatari pot deixar el pis, sempre que avise amb 30 dies d’antelació.
  •   
  • Qualsevol reparació necessària per a conservar l’habitabilitat de la vivenda anirà a càrrec de l’arrendador.
  •  L'arrendador ha d’assumir les reparacions necessàries per a conservar l’habitabilitat de la vivenda.

LA RENDA I EL PAGAMENT
Arrendador i arrendatari poden actualitzar la renda en els termes que ells acorden lliurement.
 
Durant la vigència del contracte la renda només es podrà actualitzar per l’arrendador o l’arrendatari en la data que es complisca cada any de vigència, en els termes pactat per les parts. 
 Es pot substituir totalment o parcialment el pagament de la renda pel compromís de l’arrendatari de reformar o rehabilitar la vivenda.
L’arrendador ha de facilitar a l’arrendatari els rebuts o proves escrites del pagament del lloguer. Esta prova pot ser per mitjà de rebuts o si pagues per transferència bancària, l’extracte de la mateixa pot servir com a rebut.

 L’ADQUISICIÓ DE LA VIVENDA

Dedique temps a comparar i mai es limite a pisos de bancs.

 Negocie sempre el preu. “En quasi totes les ofertes de l’estudi s’ha aconseguit una rebaixa que en algun cas pot arribar al 30% del preu inicial”.
 Sempre és recomanable demanar abans de la compra una nota simple en el Registre per a comprovar si l’immoble està lliure de càrregues. 
Preste especial atenció als deutes amb la comunitat de propietaris i exigisca sempre el certificat de deutes.
Procure evitar l’entrega de “quantitats a compte” que algunes entitats exigixen com a “mostra d’interés”, quan pregunta per un pis.
 Al comparar preus entre bancs, agències i particulars tinga en compte que els bancs i els particulars no cobren comissió al comprador. Però hi ha algunes agències que sí ho fan.
 Tinga en compte l’estat del pis, en alguns casos el cost de les reformes necessàries pot fer que el que en principi pareix barat acabe sent car.
 Al preu de venda del pis és necessari afegir les despeses de la compravenda.
La majoria dels bancs financen el 80% del valor de la vivenda. amb la qual cosa cal disposar, com a mínim, del 20% estalviat més després les despeses derivades de la compravenda, com  escriptures, registre, notari, etc. si no es compta amb estalvis, és possible comprar una vivenda de banc, perquè el comprador aconseguirà finançament pel 100% però per a compra de pisos de bancs
No invertir en una vivenda més de 4 vegades els ingressos familiars nets. 

Informació Relacionada

Documentació Relacionada