L'exercici dels drets del consumidor. Consciencia't com a consumidor

LA PREVENCIÓ
És la millor protecció dels nostres drets. 
Abans d’adquirir un producte o servei, hem de cerciorar-se que:
 • Estos reunixen les característiques que necessitem 
 • les condicions de venda són les adequades.

L’ETIQUETATGE DEL PRODUCTE I LA PUBLICITAT 
Són dos fonts d’informació inicial bàsiques sobre la qualitat, composició,  preu, condicions i sistemes de pagament. Esta informació ha de ser més exhaustiva, si és possible, si decidix fer la seua compra utilitzant mitjans electrònics.

VULNERACIÓ DELS SEUS DRETS
Si malgrat les seues precaucions, es produïx una vulneració dels seus drets, el primer pas serà reclamar davant del proveïdor del bé o servei emplenant, si és necessari, el corresponent full de reclamacions que tots ells han de tindre a disposició dels seus clients. Si este no atén la seua pretensió, vosté pot interposar una reclamació per a tractar de reparar el dany patit, acudint a qualsevol de les instàncies següents:

 • Reclamacions davant dels organismes de protecció del consumidor o organitzacions de consumidors per exemple l'SMIC d’Alboraya
 • Sistema Arbitral de Consum 
 • Jurisdicció Civil Ordinària 

DRETS BÀSICS DELS CONSUMIDORS

 •  La protecció contra els riscos que puguen afectar la seua salut o seguretat. 
 •  La protecció dels seus legítims interessos econòmics i socials; en particular, enfront de la inclusió de clàusules abusives en els contractes. 
 •  La indemnització dels danys i la reparació dels perjuís patits.
 •  La informació correcta sobre els diferents béns o serveis i l’educació i divulgació per a facilitar el coneixement sobre el seu adequat ús, consum o gaudi. 
 • L’audiència en consulta, la participació en el procediment de l'elaboració de les disposicions generals que els afecten directament i la representació dels seus interessos, mitjançant les associacions, agrupacions, federacions o confederacions de consumidors i usuaris legalment constituïdes.  
 •  La protecció dels seus drets a través  de procediments eficaços, en especial davant de situacions d’inferioritat, subordinació i indefensió.

Informació Relacionada

Documentació Relacionada