Servici Especialitzat d'Atenció a la Família i la Infància

El SEAFI és un servici especialitzat creat per a atendre els problemes relacionades amb qualsevol tipus de conflictivitat familiar com ara:

- Situacions familiars amb menors en situació de risc o desemparament.
- Situacions que impliquen un risc de ruptura familiar.
- Orientació específica en determinades situacions familiars.
- Situacions en què la parella haja decidit separar-se.
- Famílies en el si de la qual existisquen menors amb conductes inadaptades.

A qui va dirigit
Pot sol·licitar la intervenció del SEAFI qualsevol persona que considere necessària en la seua família una intervenció especialitzada.

Què s'oferix
Una intervenció psicològica que es pot dur a terme de tres maneres diferents: 

- Orientació: conjunt d'actuacions d'assessorament individual i grupal que permeten gestionar els conflictes familiars.
- Mediació: forma de resoldre conflictes entre dos o més persones, amb l'ajuda d'una tercera persona imparcial, el mediador.
- Teràpia: Interacció entre l'usuari i el psicòleg la finalitat del qual és avaluar la situació de la persona atenent a tres factors: psicològic, físic, i relacional. Després de l'avaluació inicial, s'establix un diagnòstic a partir del qual se n'aniran emprant les tècniques necessàries per a cada cas particular.

Professionals
Dos psicòlogues.

Com accedir
Per a accedir al servici s'ha de demanar cita amb qualsevol de les Treballadores Socials de l'equip de Servicis Socials Generals (Departament de Benestar Social).

Informació Relacionada

No hi ha informació relacionada

Documentació Relacionada

No hi ha documentació relacionada