Protocol de coordinació i actuació interinstitucional per a casos de violència de gènere de l´Ajuntament d´Alboraia

El passat dia 24 de juliol de 2018 es va aprovar al Ple municipal per unanimitat el Protocol de coordinació i actuació interinstitucional per a casos de violència de gènere, elaborat des de la Regidoria d'Igualtat de l'Ajuntament d'Alboraya.

El protocol pretén posar sobre el paper els mecanismes de coordinació informals que ja existien dins de l'Ajuntament per als casos de violència de gènere, així com fer partícips a altres agents intervinents com els centres educatius.

Es dividix en 5 àrees d'intervenció: prevenció, detecció i actuació, tractament, protecció, i coordinació.

En estes 5 àrees intervenen de forma coordinada servicis socials, policia local, Centre de Salut i centres educatius.

El protocol part del supòsit que en tots aquests servicis es poden realitzar treballs de prevenció i detecció de casos de violència de gènere, i cada un podrà tindre el seu propi protocol d'actuació que, no obstant això, haurà de contindre obligatòriament la derivació del cas a servicis socials generals, on es realitzarà el tractament oportú.

Posteriorment, la protecció de la víctima anirà a càrrec de la Policia Local en coordinació amb la Guàrdia Civil, segons el seu protocol intern, i l'agent d'igualtat per a temes estadístics i d'assessoria jurídica.

Finalment, la coordinació es realitzarà a través d'una Comissió de seguiment dels casos, composta per almenys una persona representant de cada servici intervinent, que es reunirà com a mínim una vegada al mes.

El Protocol conté una sèrie de documents annexos que pretenen servir d'ajuda als i les professionals intervinents, i que també són de gran valor informatiu per a la ciutadania, per exemple els factors de risc de la violència, les seues conseqüències en els i les menors d'edat, i l'enumeració de drets de les víctimes de violència de gènere.