Programa d'Emergència Social

Té com a objectiu l'atenció de les necessitats bàsiques dels ciutadans.

Prestacions econòmiques individualitzades. Són ajudes econòmiques de caràcter extraordinari destinades a pal·liar aquelles situacions en què puguen trobar-se les persones, afectades per un estat de necessitat.

Dins de les ajudes econòmiques individualitzades es troben:
Ajudes d'emergència: destinades a pal·liar situacions de necessitat. Es dirigixen a la unitat de convivència. Tenen caràcter finalista i són incompatibles amb qualsevol altra prestació pública, dret i percepció econòmica o ingrés privat que li poguera correspondre al beneficiari.

Criteris d'admissió: Podran accedir qualsevol individu i/o família empadronada i resident en el municipi d'Alboraya, que es trobe en situació econòmica d'urgent necessitat. Els requisits que hauran de complir-se per a accedir a estes ajudes són els següents: 

  • Que el beneficiari no dispose d'ingressos suficients per a afrontar els gastos derivats de la situació d'emergència
  • Que la renda per capita de la unitat familiar a què pertany el sol·licitant no supere la quantia anual establida per la Conselleria de Benestar Social
  • Que dispose de l'informe de l'Equip Social de Base, on es determine la necessitat l'acció objecte de l'ajuda
  • Que siga aprovada per la Comissió de Valoració

Característiques de les ajudes d'emergència social:

  • Es poden sol·licitar durant tot l'any
  • Gastos imprescindibles per a l'ús de la vivenda habitual ( llum, aigua, lloguer…)
  • Gastos destinats a cobrir les necessitats bàsiques (alimentació)
  • Gastos extraordinaris/ excepcionals que poden originar-se en un moment puntual en què concórreguen circumstàncies de greu-urgent necessitat social i que es consideren d'interés per a l'atenció de persones amb important problemàtica
  • Existirà un màxim de tres mesos en concepte d'ajuda d'emergència

Informació Relacionada

No hi ha informació relacionada

Documentació Relacionada

No hi ha documentació relacionada