Menjar a Casa

Consistix en l'entrega diària en el domicili de l'usuari dels menjars de dilluns a divendres, excepte els dies que siguen festius de caràcter nacional i autonòmic.

Criteris d'Admissió:

 • Tindre edat igual o superior a 65 anys
 • Estar empadronat i residir en el municipi d'Alboraya
 • Tindre una discapacitat del grau 65% o més, i conviure amb una persona d'edat igual o superior a 65 anys
 • Tindre autonomia suficient per a la preparació i ingesta dels aliments objecte del servici i/o suport familiar/servici d'ajuda a domicili
 • En cas de no tindre autonomia suficient haurà d'aportar compromís per escrit de familiars o de l'entitat local en què es responsabilitzen de les dites tasques
 • Estar empadronat en el municipi d'Alboraya
 • Precisar del servici, acreditat per mitjà de l'informe social i l'informe mèdic

Característiques Funcionals: 
Quantia: El cost del servici serà finançat per la Conselleria de Benestar Social (42%), l'ajuntament del municipi corresponent (24%), i l'aportació de la persona beneficiari (34%). 

Documentació:

 • Sol·licitud realitzada segons el model previst en les bases
 • Fotocòpia del DNI del sol·licitant
 • Fotocòpia compulsada o cotejada del certificat de pensions referit a l'ultim any, expedit per l'Institut Nacional de Seguretat Social
 • Informe mèdic segons model oficial
 • Certificat d'empadronament del sol·licitant
 • La sol·licitud s'elevarà a la Comissió de Valoració de Prestacions Econòmiques Individualitzades, qui resoldrà

Informació Relacionada

No hi ha informació relacionada

Documentació Relacionada

No hi ha documentació relacionada