L´Agrupació Local de Voluntaris de Protecció Civil d´Alboraia (ALVPCA)

La legislació espanyola, en matèria de protecció civil, estableix que les administracions públiques promouran i recolzaran la vinculació voluntària i desinteressada dels ciutadans a la Protecció Civil. Les Agrupacions Locals de Voluntaris de Protecció Civil són l'element integrador que permet a l'Administració local complir amb la que estableix la Llei i facilita als ciutadans el desenvolupament de la seua tasca solidària. Per tant, són organitzacions de caràcter humanitari, altruista i solidària, que canalitzen i uneixen la voluntat participativa dels ciutadans en les tasques de la Protecció Civil.

És a cada Ajuntament a qui correspon decidir lliurement la creació del seu ALVPC, i al ple municipal l'aprovació del seu Reglament.

A Alboraia, una vegada creada l'Agrupació de voluntaris de Protecció Civil, aquesta s'enquadra orgànicament i funcionalment en la unitat municipal de què depenen els serveis de Protecció Civil o Seguretat Ciutadana, sense que això constituïsca cap vincle laboral dels seus components amb l'Ajuntament.

El Pla Territorial Municipal front a emergències i els Plans d'Actuació Municipal davant de riscos específics, són la font d'on emanen les activitats de les ALVPC.

Les funcions que desenvolupen  són les següents:

 • En la prevenció
  • Col·laborar en els estudis de risc de la localitat, preferentment orientats a edificis, locals i establiments de pública concurrència.

  • Col·laboració i suport en la confecció i divulgació dels plans d'Autoprotecció dels dits centres.

  • Col·laboració en l'elaboració i manteniment dels plans territorials municipals i Plans d'Actuació Municipal davant de de riscos específics.

  • Confecció i realització de campanyes d'informació i divulgació a la població afectada pels distints riscos, amb el compliment de les directrius donades per l'Ajuntament.

  • Participació en dispositius operatius de caràcter preventiu (en grans concentracions humanes, vigilància ambiental, etc.) sempre coordinats pel servei corresponent de Policia Local

 • En l´intervenció
  • ​Suport als serveis operatius d'emergència, a requeriment d'aquestos.
  • Col·laborar en l'atenció a afectats en emergències (evacuació, alberg, abastiment...), sempre coordinats pel servei que corresponga.

Informació Relacionada

Documentació Relacionada