Parle amb l'Alcalde Parle amb l'Alcalde

Nom*
Cognoms*
Telèfon*
Correu Electrònic*
Direcció*
Forma de contacte*
Asumpte*
Misatje*

En compliment de l'article 5 de la L.O. 15/1999 de Protecció de Dades se li informa:

  • Les dades per vosté facilitats seran inclosos en un fitxer titularitat de l'Ajuntament d'Alboraya, la finalitat del qual és gestionar les petición/es manifestada/s en el present document.

  • Informem que les seues dades no seran cedits a tercers, llevat que siguen comunicats a les entitats públiques, a les quals siga necessari o obligatori cedir estos per a poder gestionar la seua sol·licitud, així com en els supòsits previstos, segons Llei.

  • D'acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Vosté pot exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i, si és el cas, oposició, bé enviant una sol·licitud per escrit, acompanyada d'una fotocòpia del seu DNI, Passaport, NIE o un altre document d'identificació equivalent, dirigida a l'AMIC Registre d'Entrada - LOPD QUEIXES I SUGGERIMENTS Carrer Miraculósa, núm. 17, CP: 46120 Alboraya, o bé per mitjà de l'entrega personal de la sol·licitud davant de l'esmentada oficina de l'Ajuntament, amb l'exhibició del D.N.I original o document equivalent.

  • L'enviament d'este formulari, implica que ha sigut informat i consent que les seues dades siguen tractats per a la finalitat indicada