Sancions

Sancions extretes de l'ordenança municipal: Ordenança de Seguretat Ciutadana i Convivència.

Article
Infraccions molt greus
Sanció
68.1 b
Trencar, incendiar o arrancar o deteriorar greument i rellevantment equipaments, elements, infraestructures o instal·lacions dels servicis públics així com del mobiliari urbà.
600 €
68.1 e
Els actes de deteriorament greu i rellevant d’equipament, infraestructures, instal·lacions o elements d’un servici públic.
600 €
68.1 h
Efectuar l’arreplega, el transport i/o la recuperació dels residus urbans, sense la prèvia concessió o autorització municipal.
600 €
68.1 i
Depositar en els contenidors per a residus materials en combustió.
600 €
68.1 j
Depositar en els contenidors residus tòxics, perillosos o residus urbans especials.
600 €
68.1 o
Incendiar fems, runes o desperdicis.
600 €

 

Article
Infraccions greus
Sanció
68.1 n
Trencar, arrancar o realitzar pintades en la senyalització pública.
300 €
69.1 c
Deteriorar els equipaments, infraestructures, instal·lacions o elements dels serveis públics així com el mobiliari urbà i fonts públiques.
300 €
69.1 d
Fer malbé en arbres, plantes i jardins públics, que no constituïsca falta molt greu.
300 €
69.1 e
Tirar fems o residus a la via pública que dificulten el trànsit o generen riscos d’insalubritat.
300 €
69.1 f
Depositar els residus domiciliaris o assimilables a urbans fora dels llocs, recipients i contenidors disposats per l’Ajuntament.
300 €
69.1 g
Depositar en els contenidors de la via pública residus líquids, runes, ensers i aquells que per les seues característiques, perillositat o toxicitat hagen de ser entregats en l’Ecoparc.
300 €
69.1 h
Depositar en els espais públics mobles i objectes inútils, fora dels llocs, dates i horaris autoritzats per l’Ajuntament.
300 €
69.1 i
Evacuar qualsevol tipus de residu no autoritzat a través de la xarxa de clavegueram.
300 €
69.1 j
No arreplegar els excrements depositats en llocs públics pels animals, no introduir-los en una bossa de plàstic o tirar-los a un lloc no adequat.
300 €
69.1 o
Abandonar en la via pública o en els contenidors restes de desbrossaments, podes, segues, etc. de gran volum.
300 €

 

Article
Infraccions lleus
Sanció
14. f
Tirar o depositar residus o desperdicis a la via pública.
100 €
14. g
No utilitzar els bancs públics correctament, embrutant-los o deteriorant-los.
100 €
14. h
Col·locar pancartes en arbres, fanals o mobiliari urbà sense autorització.
100 €
16. 1
Realitzar pintades, escrits, inscripcions o grafismes en béns públics o privats, voreres, senyals, fanals i instal·lacions en general.
100 €
17. 1
Col·locar cartells, adhesius, papers o propaganda i publicitat en façanes, fanals i la resta de mobiliari urbà.
100 €
17. 2
Esgarrar, arrancar i tirar a la via pública cartells, anuncis i objectes semblants.
100 €
20. 2
Fer necessitats fisiològiques com defecar, orinar o escopir en l’espai públic.
100 €
20. 4
Talar, trencar i sacsar arbres, tallar branques o fulles.
100 €
29
No utilitzar correctament els contenidors de fem orgànic o selectiu.
100 €

Informació Relacionada

No hi ha informació relacionada

Documentació Relacionada

No hi ha documentació relacionada