Calendari fiscal municipal 2018

Del 5 de març al 4 de maig de 2018

 • Impost sobre vehicles de tracció mecànica
 • Taxa Entrada de vehicles (GUALS)
 • Fi admissió noves domiciliacions 29 març 2018
 • Data de cobrament de rebuts domiciliats a partir del 3 d'abril de 2018

 
Del 8 de juny al 7 de setembre de 2018

 • Impost Sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana
 • Impost Sobre Béns Immobles de Naturalesa Rústica
 • Fi admissió canvis de domiciliació 28 de juny de 2018
 • Fi admissió noves domiciliacions de rebuts sense domiciliació prèvia 20 juliol 2018
 • Data de cobrament de rebuts domiciliats a partir del 28 de juny de 2018

 
Del 1 d'octubre al 30 de novembre de 2018

 • Taxa d’Arreplega de Residus Sòlids Urbans
 • Impost Sobre Activitats Econòmiques
 • Fi admissió noves domiciliacions 26 octubre de 2018
 • Data de cobrament de rebuts domiciliats a partir del 29 d´octubre de 2018


Sistema especial de pagament
S’aplica a l’Impost sobre Béns Immobles (rústica i urbana).

Aquells contribuents que així ho sol·liciten en el termini de 2 de gener a 31 de març de 2018, podran pagar sense interessos, sense recàrrecs i sense garantia els rebuts en 6 terminis iguals sent el primer dels mateixos en els primers dies del mes de juliol i els cinc següents amb 30 dies de separació.
 
Per a això és imprescindible que es complisquen els requisits següents: 

 • Els rebuts han de ser de venciment periòdic i notificació col·lectiva (no liquidacions)
 • L’import del rebut ha de ser major de 100,00 euros.
 • Autoritzar la domiciliació dels pagaments dels rebuts a fraccionar, per a la qual cosa en el model de sol·licitud d’este tipus de pagament haurà d’omplir-se el compte de domiciliació bancària.

 
Este sistema especial de pagament es mantindrà fins a la seua revocació per l’interessat.
 
L’impagament de qualsevol d’estos rebuts fraccionats, determinarà l’inici del període executiu l’endemà del venciment del termini incomplit, d’acord amb el que disposa l’article 54.1.a) del Real Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament General de Recaptació.
 
Una altra informació: 
Els avisos de pagament contenen el codi de barres amb la informació  necessària per a poder efectuar el pagament en els caixers de les Entitats col·laboradores que disposen de lector. D’esta manera el pagament es pot realitzar a qualsevol hora del dia tots els dies de la setmana. Així mateix, cada avís conté la referència per a poder efectuar el pagament per Internet des de la pàgina web del banc del titular, sempre que estiga inclòs entre les entitats col·laboradores que es relacionen.
 
Les persones que en els primers 15 dies de cada període no hagen rebut els documents de pagament en el seu domicili, hauran de sol·licitar-los en l’Ajuntament per a poder efectuar el pagament en les Entitats col·laboradores.

Pot sol·licitar la seua còpia per correu electrònic.
 
En els avisos de pagament s’informarà de la data límit per a acceptar la domiciliació de cada tribut.
 
Els rebuts domiciliats podran carregar-se en compte a partir del primer dia de cada període. Les noves domiciliacions podran carregar-se en qualsevol moment del període voluntari de pagament a partir de la data de domiciliació.

Avantatges de la domiciliació: 
Per al ciutadà: 

 • Rep una Bonificació del 3% en tots els rebuts atesos per mitjà de domiciliació bancària.
 • Estalvia temps i molèsties en les cues del banc en els dies de pagament.
 • Evita els possibles recàrrecs derivats dels retards per oblit o per l’absència.

 
Per a l’Ajuntament: 

 • Evita gastos de gestió al reduir els tràmits administratius.
 • Estalvia paper, amb el consegüent repercussió ambiental.
 • Estalvia de temps en gestions mecàniques, que el pot destinar a altres activitats que milloren la qualitat dels servicis ciutadans.

 
 
Entitats col·laboradores: 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Banco Popular Español, Banco Santander, Bankia, Caixa Popular SCVC, Caixabank, Banca Mare Nostrum, Banco Sabadell-CAM, Cajamar-Caja Rural

Informació Relacionada

No hi ha informació relacionada

Documentació Relacionada

No hi ha documentació relacionada