02/10/2019

Ampliar el termini d'informació pública del Pla General Estructural i el Pla d'Ordenació detallada

Informació Municipal
Ajuntament d´Alboraya

Miguel Chavarría Díaz, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Alboraya, en virtut de les atribucions que em conferix l'Art. 21.1. de la Llei 7/1985 de 2 d'abril Reguladora de les Bases de Règim Local modificada per les lleis 11/1999 de 21 d'abril i 57/2003 de 16 de desembre i el que establix l'Art. 9 del Reglament Orgànic Municipal, dicte el següent:

ANTECEDENTS

VIST que el Ple de l'Ajuntament va acordar, el 21 de març de 2019, sotmetre a informació pública per tres mesos el Pla General Estructural i el Pla d'Ordenació Detallat.

VIST que per Resolució de la Regidoria Delegada d'Urbanisme es va ampliar el termini de d'informació pública fins al 30 de setembre de 2019 inclòs.

CONSIDERANT que en el Ple de l'Ajuntament, de 26 de setembre de 2019, es va acordar prorrogar el període d'informació pública.

RESOLC

PRIMER. Ampliar el termini d'informació pública del Pla General Estructural i el Pla d'Ordenació detallada fins al pròxim 25 d'octubre de 2019 inclòs.

SEGON. Ordenar la publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, en un diari no oficial d'àmplia difusió de la localitat i en la pàgina web de l'Ajuntament d'Alboraya.

TERCER. La documentació podrà consultarse en la pàgina web de l'Ajuntament (www.alboraya.org), així com en les seues dependències siti en el carrer Miraculós 17, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores. 

 

Informació Relacionada

No hi ha informació relacionada

Documentació Relacionada

No hi ha documentació relacionada