02/10/2017

AVÍS: OBLIGATS A RELACIONAR-SE AMB LES ADMINISTRACIONS PÚBLICA A TRAVÉS DE MITJANS ELECTRÒNICS

Havent transcorregut un any des de l'entrada en vigor de la Llei, els subjectes a què es referix l'article 14.2 hauran de relacionar-se amb este Ajuntament per mitjans electrònics per a la realització de qualsevol tràmit administratiu. 
logo Ayuntamiento de Alboraya

El 2 d'octubre de 2016 va entrar en vigor la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

L'article 14.2 d'esta Llei establix que, a partir del 2 d'octubre de 2016, estaran obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les Administracions Públiques per a la realització de qualsevol tràmit administratiu, inclosa la recepció de les notificacions, almenys els següents subjectes:

  • Les persones jurídiques.
  • Les entitats sense personalitat jurídica.
  • Els que exercisquen una activitat professional per a la que es requerisca col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que realitzen amb les Administracions Públiques en exercici de la dita activitat professional. En tot cas, dins d'este col·lectiu s'entendran inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
  • Els que representen a un interessat que estiga obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
  • Els empleats de les Administracions Públiques per als tràmits i actuacions que realitzen amb elles per raó de la seua condició d'empleat públic.

Per a facilitar al ciutadà el compliment d'esta Llei i facilitar una adaptació progressiva als preceptes establits per la mateixa, l'Ajuntament d'Alboraia va decidir acceptar, durant un període de transició, la tramitació presencial als citats subjectes de l'article 14.2.

Havent transcorregut un any des de l'entrada en vigor de la Llei, els subjectes a què es referix l'article 14.2 hauran de relacionar-se amb este Ajuntament per mitjans electrònics per a la realització de qualsevol tràmit administratiu. Els canals electrònics disponibles per a això són:

  • La Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Alboraia: https://sede.alboraya.es
  • El Registre electrònic Comú: https://sede.administracion.gob.es/PAG_Sede/ServiciosElectronicos/RegistroElectronicoComun.html

Tot això sense perjuí dels supòsits en què resulte obligatòria la presentació d'objectes o de documents en un suport específic no susceptibles de digitalització, com per exemple, en estos moments, la documentació presentada pels licitadors en procediments de contractació pública.

Informació Relacionada

No hi ha informació relacionada

Documentació Relacionada

No hi ha documentació relacionada