Concurs cartells Festes d´Alboraya

BASES. CONCURS CARTELLS.

Festes 2019

L’Ajuntament d’Alboraia convoca el concurs de cartells per a les Festes Majors del 2019, segons les bases següents:

Objecte: Que amb el propòsit de dinamitzar culturalment el municipi i fer partícips a les seues gents de propostes artístiques d'interes, així com als artistes d'altres municipis; es convoca un CONCURS DE CARTELLS, amb la finalitat d'obtindre la imatge per anunciar les Festes Majors de 2019, per la qual cosa:

 1. Participants: Podran participar-hi tots els artistes residents a l'estat espanyol.
 2. Quantitats: Cada artista podrà presentar fins a dos cartells.
 3. Format: El cartell, en vertical, tindrà una superfície de 50 x 70 cm. Estarà muntat sobre un bastidor o suport de la mateixa mida. La tècnica i el procediment seran lliures, sempre que la seua reproducció gràfica no oferisca dificultats, i s’ajuste a la tècnica cartellista.
 4. Text: A l’original, de manera ben visible i que resalte per la seua col·locació, figurarà la inscripció:
  • FESTES D’ALBORAIA
  • Juliol 2019
 5. Temàtica: Es valorarà positivament qualsevol referència als elements de les festes d’Alboraia, les costums, tradicions o tarannà d'Alboraia, així com qualsevol referència a la inclusió i igualtat de gènere.S'annexa a estes bases una guia de llenguatge iconogràfic no sexista a tindre en compte pels participants.
 6. Identificació: El cartell anirà signat amb un pseudònim, i s’acompanyarà d’un sobre tancat, identificat amb el pseudònim, amb una fotocopia del DNI, adreça actual, CP, localitat i telèfon de l’autor. A més, pot incloure el currículum de l’autor.
 7. Premis: S’entregarà un sol premi de 1.000,00 €
 8. La data per a la presentació de la sol·licitud de participació serà quan isca publicat en el BOP València.
 9. Termini d’admisió: El termini finalitzarà el 14 de juny de 2019, a les 14 hores.
 10. Les obres s’entregaran personalment o mitjançant una agència de transports, tot afengint-hi una instància, per Registre d’entrada, amb les dades personals i les característiques de l’obra, i dirigida al “Concurs de Cartells de 2019” en l’Ajuntament d’Alboraia (carrer de la Miraculosa, 17. 46120 Alboraia). Per a més informació podeu dirigir-vos a la Casa de la Cultura “José Peris Aragó”, tel. 961862048.
 11. Jurat: El Jurat estarà integrat per 2 artistes locals, la tècnic d'igualtat de l'Ajuntament d'Alboraia, el regidor de Festes i el regidor de Cultura, i serà presidit per l’Alcalde- President o persona en qui delegue.
 12. Veredicte del jurat: Per a seleccionar el guanyador, el jurat tindrà en compte la qualitat plàstica del treball, l’originalitat i l’expresivitat com a cartell anunciador de festes. La decisió serà inapel·lable, el jurat pot declarar el premi desert.
 13. Exposició: Els treballs presentats estaran exposats del 17 al 28 de juny en la Casa de la Cultura “José Peris Aragó”.
 14. Lliurament de premis: Als participants se'ls comunicará per correu electrónic la decisió del jurat i el guardonat serà convocat per al lliurament del premi.
 15. Devolució: El cartell premiat quedará en exclusiva propietat de l’Ajuntament, que en farà l’ús que crega convenient. Els no premiats es retiraran personalment, o be sol·licitant l’enviament, a ports a pagar en destinació, per agència de transports, durant tot el mes següent a la cloenda de l’exposició. Els treballs no retirats seran destruïts.
 16. Observació: El fet de concursar suposa l’acceptació de les bases. El jurat queda facultat per resoldre els dubtes no previstos.
 17. Les presents bases junt a la convocatòria ha de ser objecte de publicació en el Butlleti Oficial de la Provincia, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, havent de remetre´s a la BDNS no unicament les resolucions de concessió recaigudes sino també i amb carácter previ, la convocatòria així com les Bases reguladores, seguint el precediments i complint els requisits de l'article 20 de la Llei General de Subvencions. Tot i aixó, sense perjudici que puga donar-se publicitat per qualsevol altre mitja, com ara: Tauler d'anunci, pàgina web de l'Ajuntament, correu electrònic, xarxes socials, whatsapp.

Informació Relacionada

No hi ha informació relacionada

Documentació Relacionada