Normativa. Reglament

El 2 de març de 1995 el Ple Municipal va aprovar el Reglament Municipal de l'Arxiu d'Alboraya. És un text normatiu que regula els drets i deures de l'arxiu, dels administradors i administrats a fi de formar un conjunt coherent i fluid que elimine els obstacles que impedixen o dificulten el compliment dels fins que li són propis i específics.

Per a la seua elaboració es va tindre en compte la legislació següent:

- Constitució Espanyola de 1978.

- Llei Orgànica 5 / 1982, d'1 de juliol, de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. 

- Llei 7 / 1985, de 2 d'abril, reguladora de la Bases de Règim Local. 

- Llei 13 / 1985, de 25 de juny, de Patrimoni Històric Espanyol. 

-R.D. 2568 / 1986, de 28 de novembre, del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic d'entitats locals. 

- Codi Penal. 

En l'actualitat està prevista la revisió del Reglament per a la seua adaptació al nou Codi Penal, al Reial Decret 1 / 1996, de 12 d'abril, a la Llei de Propietat Intel·lectual, a Llei 4 / 1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià i a tota la legislació posterior a l'aprovació del reglament.

Informació Relacionada

No hi ha informació relacionada

Documentació Relacionada

No hi ha documentació relacionada