Els Fons

Per a un millor coneixement del conjunt de la documentació que configura l’Arxiu Municipal d’Alboraya, s’han establit tres grans blocs en la seua exposició:

-El Fons Documental Municipal que aglutina tota la documentació rebuda i generada per l’Ajuntament d’Alboraia i de tots el seus organismes i oficines depenents d’ell, en l’exercici de les seues funcions i de les relacions que s’establixen amb els ciutadans i altres institucions.

-Els Fons Facticis i Col.leccions, denominem així tots aquells conjunts de documents que, atenent a les seues característiques específiques o a les necessitats d’ubicació, s’han agrupat de manera diferenciada.

-Els Fons Incorporats estan constituits pel conjunt de documents procedents de donacions, cessions o adquiscions a particulars i altres institucions.

Destacar també la manifesta voluntat de dotar al servici dels mitjans necessaris i suficients per a la consecució dels objectius.

Informació Relacionada

No hi ha informació relacionada

Documentació Relacionada

No hi ha documentació relacionada