Localització

Durant molt de temps l'armari on es guardaven els documents era considerat com l'arxiu. Perquè es produïra el pas de l'armari-arxiu a un lloc físic especific, on es custodiara la documentació municipal, hem tingut que esperar molts anys.

En el cas d'Alboraya, fins ben entrat el segle XX els armaris on estaven els documents “antics” anaven canviant d'ubicació sense tindre una localització definitiva. En 1949 la documentació municipal estava depositada en 8 prestageries ubicades on menys molestaven.

En l'impas a l'any 1985 la documentació se va anar acumulant en una andana, en la segona planta de la Casa Consistorial, a la que s'accedia per una escala prefabricada de metall i on la temperatura, humitat i il·luminació distaven en excés de les òptimes.

Ací va continuar la documentació fins que la falta d'espai va ser urgent i en 1988 es va habilitar també l'antiga presó situada en la planta baixa de l'Ajuntament. A ella s'accedia travessant un corral que s'utilitzava com depòsit de motos velles i trastos. En general, la resta d'oficines tampoc corrien més bona sort perquè la Casa Consistorial necessitava urgentment la seua remodelació i ampliació.

A l'iniciar-se les obres de la nova Casa Consistorial en 1990 i veient-se per tant afectats els dos depòsits d'arxiu (l'andana i la presó), al juny de 1989 es trasllada tota la documentació a l'antic edifici de les “Hermanas de la Caridad” (Colegio de San José y San Andrés). Durant mes de dos anys a l'arxiu se li van assignar dos de les antigues aules del col·legi i el pati de recreació. El condicionament va consistir a realitzar un tancament i cobrir amb uralita.

La llarga provisionalitat, la més que abundant humitat i la visita de les rates van ser suportades estoicament per la documentació, pel personal i pels usuaris.

Després d'este moment d'incomoditats i dificultats, per fi van concloure les obres i es va habilitar la segona planta de la nova Casa Consisitorial per a l’Arxiu Municipal. Encara que inicialment, no es dissenyà diferenciant entre depòsit i oficines de treball, després d'un ardu tira i afluixa es va aconseguir la separació de les dependències, de manera que per primera vegada, l'arxiu va comptar amb unes instal·lacions adequades.

El nou Arxiu no sols va comptar amb unes dependències apropiades, sinó que a més a més, va vindre parell a l'acceptació d'un nou concepte: l'arxiu no és un traster.

El creixement constant de la documentació municipal i la falta de resistència de l'edifici per a la instal·lació d'un sistema de conservació en compacts, va implicar de nou el replantejament dels locals destinats a Arxiu Municipal. En 2000 es decidix traslladar l'arxiu de la segona planta a la planta baixa.

Es va condicionar l'antic Saló de Sessions amb la instal·lació de compacts que fonamentalment tenien l'avantatge d'augmentar substancialment la capacitat del depòsit. Al mateix temps es va comunicar amb el depòsit una dependència diferenciada per al personal de l'arxiu i investigadors.

Entre 2009 i 2011 es suprimiren estes dependències. Des de setembre del 2011 l'arxiu torna a comptar amb una oficina i sala de consulta apropiades per a desenvolupar les seues comeses i atendre als usuaris.

Informació Relacionada

No hi ha informació relacionada

Documentació Relacionada

No hi ha documentació relacionada