Fons Documental Municipal

Este fons alberga tota la documentació generada i rebuda per l'Ajuntament d'Alboraya i de tots els organismes i oficines dependents d'ell, en l'exercici de les seues funcions i de les relacions que establix amb els ciutadans i altres institucions.

Els documents mes antics conservats daten del segle XVI, són els següents:

  • Fragment de perdó general concedit a Alboraya amb motiu de les Germanies, datat a Burgos el 8 de Juliol de 1524. Pergamí en castellà
  • Àpoca de 140 sous a favor de Guillermo Raymundo Larea, Diputat pel braç Reial. 1537. Pergamí en llatí
  • Elecció de síndic a favor de Miguel Marti. 16 de juny de 1591. Llatí

Del segle XVII destacar entre la trentena de documents conservats, els següents:

  • 1654, juliol, 30. Acte de venda fermat per Joseph Llorens llaurador y Francisca Bondia Domigues a favor de Matheu Gaso tambe llaurador de Alboraya de una casa en dit lloch per preu de 300 lliures. Llatí.
  • 1669, juliol, 28. Carregament de censal fet y fermat per Joseph Matheu llaurador de Alboraya y altres a favor de dit loch de propietats de 100 lliures y an una pensio de 100 pagador en 29 de juliol en una paga carregat la primera en 29 de juliol 1670. Llatí.
  • 1685, agost, 16. Deliberacio feta per la Parrochia del loch de Alboraia per a obrar una casa que esta anexsa a la Abadia de la Iglesia de dit lloch. Valencià
  • 1686, novembre, 18. Debitori fermat per Miguel Vicent y altres a favor del Poble de Alboraya de 276 lliures. Llatí
  • 1690, septembre, 10. Deliberacio feta per lo poble de Alboraya. Llatí

A partir de la segona mitat del segle XVIII, el volum documental s'incrementa substancialment. Destaquen amb continuïtat cronològica sèries com els expedients d'elecció i nomenament de càrrecs municipals (alcalde, regidor primer, regidor segon, alcalde d'horta, alcalde de germandat...) des de 1744 a 1833. Les actes dels òrgans de govern des de 1755 i la documentació del pòsit des de 1768 a l'actualitat.

Del segle XIX citar la documentació econòmica que s'inicia en 1812, la de quintes i milícies en 1823 i els padrons d'habitants en 1834.

Pel que fa a l'època contemporània, la documentació més voluminosa correspon a les activitats del departament d'Obres i Urbanisme (projectes i llicències d'obres particulars, projectes d'obres municipals d'infraestructures, de rehabilitació, de construcció de nous equipaments, llicències d'obertura d'activitats, etc.).

La documentació està organitzada segons un quadre general de classificació de fons municipals que repetix en abstracte l'esquema oganizatiu i funcional de l'Ajuntament. Basant-se en estos principis, la documentació queda distribuïda en les següents seccions i sèries:

1. Òrgans de Govern
1.1. Autoritats supramunicipals 1839-2008
1.2. Alcalde 1794-2007
1.3. Ajuntament Ple 1744-2000
1.4. Comissió Permanent i de Govern 1924-1987
1.5. Comissions Especials i Informatives 1963-2003

 

2. Secretaria​
2.1. Secretaria General 1823-2007
2.1.1. Secretaria i Oficialia Major 1834-2005
2.1.2. Registre General 1847-1996
2.1.3. Contractació 1827-2007
2.1.4. Estadística 1834-2007
2.1.5. Quintes i Milicies 1823-1999
2.1.6. Arxiu 1849-2000
2.1.7. Eleccions 1835-2004
2.2. Personal 1850-2006
2.3. Servicis Jurídics 1907-2008
2.4. Sanitat i Assistència Social 1835-2008
2.5. Urbanisme 1837-2010
2.6. Patrimoni 1779-2009
2.7. Educació 1840-2007
2.8. Cultura 1850-2007
2.9. Associacions Culturals i Esportives 1980-2008
2.10. Servicis 1934-2008
2.11. Servicis Agropecuaris 1840-1999
2.12. Acció Veïnal 1924-2007

 

3. Intervenció
3.1. Assumptes Generals 1896-1993
3.2. Pressupostos 1812-2005
3.3. Valors Independents del Pressupost 1925-1991
3.4. Rendes i Exaccions 1813-1891

 

4. Tresoreria
4.1. Caixa 1824-1990
4.2. Habilitació 1960-2001
4.3. Recaptació 1830-1996
4.4. Operacions creditícies 1957-1999
4.5. Pòsit Municipal 1768-1986

 

En línies generals els fons documentals de l'Arxiu Municipal d'Alboraya arranquen amb llacunes cronològiques, a partir de 1755, consolidant-se a principis del segle XIX, fins que en l'últim quart del segle XX la maquinària administrativa inicia un camí cada vegada més normalitzat fins als nostres dies.

Estos fons van iniciar el seu procés de classificació en 1987, havent-se aconseguit ja un grau de descripció i organització quasi complet, encara que tenint en compte que un Ajuntament mai deixa de produir documents i per tant, mai deixa d'ingressar documents en l'Arxiu municipal.

El fons va ser tractat inicialment amb fitxers manuals, fins que en 1994 es va adquirir un sistema de Gestió Integral de l'Arxiu Municipal denominat "ARCA", en el que s'emmagatzemen les dades necessàries per a la recuperació dels expedients, amb possibilitats de gestionar tot el procés documental de l'arxiu, inclòs el control del moviment dels expedients per les oficines municipals.

Informació Relacionada

No hi ha informació relacionada

Documentació Relacionada

No hi ha documentació relacionada