Normativa. Condicions d'accés

Segons el Reglament de l'Arxiu Municipal d'Alboraya aprovat per l'Ajuntament d'Alboraya en sessió de 2 de març de 1995, l'accés es diferencia depenent de si la documentació és administrativa o històrica:

Arxiu Administratiu: La consulta de documents es durà a terme en el local habilitat a este efecte, distingint:

A.- Els membres de la corporació, que s'ajustaran a allò que s'ha regulat en els articles 14, 15 i 16 del Reglament d'Organització i Funcionament de les corporacions locals.

B.- El personal laboral o funcionari d'este Ajuntament, que demanarà el document per mitjà de la signatura del corresponent full de sol·licitud, trobant-se a la seua disposició l'arxiu.

C.- El personal alié a l'Ajuntament el qual, d'acord amb la legislació vigent i tenint en compte les limitacions degudes a la naturalesa i contingut del document, salvaguarda dels interessos i intimitat de les persones, haurà de sol·licitar-ho per mitjà d'instància dirigida al Sr. Alcalde, on es farà constar el document que desitja consultar així com el motiu de la seua consulta.

Arxiu Històric: La consulta de la documentació històrica s'ajustarà als següents principis d'actuació:

A.- L'edat del consultant no serà inferior als díhuit anys.

B.- La documentació serà consultada en la sala habilitada a este efecte, que estarà oberta al públic en general.

C.- No es permetrà l'entrada d'investigadors i usuaris al depòsit de documents, si no és amb autorització de l'Arxiver i acompanyat pel personal de l'Arxiu.

D.- La sol·licitud de documentació es farà per mitjà de targetes impreses, les dades de la qual haurà d'omplir l'investigador i subscriure'ls amb la seua signatura.

E.- Cap usuari podrà consultar al mateix temps més d'un document.

F.- L'usuari facilitarà tots els dades que es precisen a l'Arxiu per a la confecció de fitxers d'investigadors, temes tractats, etc.

Informació Relacionada

No hi ha informació relacionada

Documentació Relacionada

No hi ha documentació relacionada