Bibliografia Local

A fi d'evitar la dispersió dels estudis existents d'Alboraya, i en especial servir d'orientació a tots aquells que volen conéixer qualsevol aspecte del nostre poble, esta secció estarà destinada a relacionar totes les publicacions sobre Alboraya de qualsevol ambit d’investigació, contribuint a difondre no sols el coneixement dels estudis realitzats sinó també a orientar als que inicien noves investigacions sobre el que ja s'ha estudiat. 

L'objectiu, per tant, és aglutinar els diferents estudis o investigacions sobre Alboraya i servir de base, informació i orientació per a futurs estudis. 

Per això en este apartat s'intentaran citar bibliogràficament tots els articles i publicacions, inclús els descatalogats o esgotats. Intentat que a través d'esta es puga accedir a les publicacions difícilment accessibles.

La inclusió de totes les obres publicades pels diferents autors locals, pot en ocasions desvituar l’objectiu inicial per l’amplitud que abasteix. Per això, considerant l’interés que pot tenir conèixer a tots els nostres autors autòctons i les seues obres, finalment s’ha optat per crear un apartat d'autors locales on es citen totes les publicacions 'd'autors amb entitat pròpia'. 

Per tot l’exposat, esta secció necessita la participació de tots aquells que coneguen publicacions d’Alboraya col.laborant a construir una bibliografía local completa al EMAIL: arxiumunicipal@alboraya.com.

 

Registre bibliogràfic

 

Informació Relacionada

No hi ha informació relacionada

Documentació Relacionada

No hi ha documentació relacionada